Pho Brisket & Beef Ball

Pho Brisket & Beef Ball

$9.95(M) - $11.95(L)

Phở Chín & Bò Viên

Open 7 days a week
10:00am - 10:00pm